Biodiversiteit en massauitsterven deel 3

Bij deze worden de personen die de schitterende sfeerbeelden hebben gemaakt van harte bedankt. De lezer treedt nu het mesozoïcum in, vooral bekend om de dinosaurussen. Hopenlijk is de jeugd erin geïnteresseerd, maar iedereen die wat interesse kan opbrengen wenst John een aangenaam verpozen.

Ondanks de zware uitstervingen is de biodiversiteit in het geheel toegenomen volgens ruwe lijnen.     De nu besproken uitsterving ligt onder het eerste gele pijltje links.       Mochten we het punt waar de verticale lijn het grijze vlak linksboven raakt sterk uitvergroten krijgen we een minder geruststellend beeld.     Daar zou weleens de zesde gele punt kunnen verschijnen.     De Pleistocene- Holocene uitsterving is in gang gezet.    Tijdens het einde van de laatste ijstijd (foutieve uitdrukking, we zitten altijd nog in een ijstijd met een warmere tussenpauze, interglaciaal) zijn er veel dieren verdwenen. Mammoeten, mastodonten,reuzenkamelen en nog vele anderen.     Er zijn meer afwisselingen glaciaal-interglaciaal geweest waarin weliswaar ook dieren uitstierven maar niet zo massaal. Het uitsterven van vele soorten is hierna met sprongen verdergegaan en is de laatste honderden jaren verergerd.       Waar ligt de oorzaak? Er wordt naar de mens gewezen, maar was hij schuldig aan de aanzet?        Dat weten we niet.     In 2010 is het duidelijk dat de mens daar nu een groot aandeel in heeft. Voor een groot gedeelte is dat onoverkomelijk, zeven miljard mensen stelt zijn eisen. Toch moeten we niet in ons eigenbelang overdrijven, we kunnen de grenzen wel degelijk, zonder ook maar iemand te schaden, verleggen.     Psychologen zowel als psychiaters weten dat de “natuur” een kalmerende invloed heeft op ons “mens zijn” kan hebben.     Dat dit ook een economische waarde heeft (antidepressieva, stresstoestanden) wordt zelden erkend omdat meestal de politiekers, de band hiermee verloren hebben.     Ook de landbouw staat onder zware druk, maar we kunnen al veel doen zonder elkaar te schaden.  De bermen kunnen ons grootste natuurgebied zijn als we onze  ogen openen en de wil aanwezig is .seedplantevolution
 
Tijdens het Krijt zijn de eerste bloemplanten (angiospermen) ontstaan.
Cladogram (geen stamboom) van de zoogdieren. Een cladogram verwijst niet naar een organisme waarvan afgestamt wordt maar naar een punt (verzameling van waarschijnlijken) waartoe de mogelijke stamvader behoort. In het Trias zijn de eerste zoogdieren ontstaan. Dit wordt verderop behandeld.
Einde van een tijdperk. Duidelijk is hier de plotselinge scheidingslijn van de Krijt en Tertiair afzettingen. De naam Krijt laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

Resten van de Deccan Traps in India.

Gebied waarin de Deccan Traps gevormd zijn.
Bij de vorming van de Deccan Traps in India is oorspronkelijk 1,5 miljoen vierkante kilometer met een tweeduizend meter dikke vulkanische laag bedekt, ofwel 510.000 kubieke kilometer.     Nu is hier nog 500.000 vierkante kilometer van over. De oorsprong ligt bij een superpluim waarvan het karakter gewijzigd is.       Het eiland Réunion ligt nu boven de hotspot die er van overgebleven is.. De basaltvloeïngen duurden vanaf 68 miljoen jaar geleden tot 60 miljoen jaar geleden.     Ze moeten een enorme inpact gehad hebben op het aardse leven en spelen wellicht hun rol in het verdwijnen van veel levensvormen eind Krijt. Wie er meer over wilt lezen kan via internet wel een betrouwbare site vinden.
Er zijn talrijke prachtige afbeeldingen gemaakt die zowat alle perioden van het aardse leven illustreren.    Dezen maken het voor veel mensen aangenamer om iets meer over de wereldgeschiedenis te weten te komen.     Hopelijk is het zo voor jongeren ook aantrekkelijker om hun kennis wat uit te breiden.    Een van de grootste vraagtekens voor mij zijn niet welke organismen zijn er allemaal uitgestorven,maar waarom hebben bepaalde families het overleefd.   Waarom zijn er nog krokodillen, slangen, vogels, vissen, zoogdieren?      Waarom hebben de haaien het overleefd als vertegenwoordigers van de kraakbeenvissen.     Ze hebben de extinctie eind Devoon overleefd, de suuuuper extinctie eind Perm, eind Trias en eind Krijt.     Nu ze met miljoenen worden afgemaakt voor hun vinnen zouden ze weleens het loodje kunnen leggen.    Wat is de mens toch intelligent!
De inslag van de meteoor moet hevige bosbranden wereldwijd veroorzaakt hebben. Laagjes koolstof leveren aanwijzigingen daarop. Ook geschokt quarts in de nabijheid van de krater zou op de inslag duiden.
                                                                                                                    
Hier ziet U de grens Krijt- Paleogeen (tertiair).   De grenslaag wordt op grote delen op aarde gekenmerkt door een laagje iridium.   Iridium komt op aarde niet zoveel voor.     Meteoren schijnen wel meer iridium te bevatten, de oorsprong ervan ligt bij de prille vorming van ons zonnestelsel.
Op deze plaats op aarde zou de reusachtige meteoor ingeslagen zijn op het einde van het Krijt.      Mogelijk zijn er toen meerdere inslagen geweest.          Het is een enorme krater die in de loop der tijden geheel opgevuld is.     Er bestaat altijd nog een discussie wat de werkelijke oorzaak van de zware extinctie eind Krijt geweest is.
Op deze afbeelding is duidelijk te zien dat tijdens het Mesozoïcum (Trias, Jura, Krijt) de aard atmosfeer veel warmer was dan nu.    In het Precambrium 700 miljoen jaar geleden was er nog een koudere periode dan tijdens de Pleistocene ijstijden.      Ook tijdens Carboon en Perm waren er grote delen van de aarde met ijs bedekt.       Het is eerder uitzondering dan regel dat zoals nu er grote ijskappen op aarde bestaan.

Legende behoort bij volgende afbeelding.
 
Het wereldklimaat 80 miljoen jaar geleden (25 dec. 1:00 uur). De atmosfeer op aarde was veel warmer dan nu.     Slechts aan de polen kon wat nachtvorst optreden.       Niets wees erop dat 15 miljoen jaar later de flora en fauna een grondige wijziging zou ondergaan.
Op de grens van de overgang van Krijt-Paleogeen 65 miljoen jaar geleden (26 dec. 1:39 uur) lagen de continenten verdeeld zoals op bovenstaande afbeelding.
Tijdens de basaltvloeïngen eind Krijt waarbij de Deccan Traps gevormd werden lag het subcontinent India ter hoogte van de huidige ligplaats van Réunion. Op deze afbeelding staat de verplaatsing van India mooi aangegeven.

Ooit klein begonnen.
Het best aangepast aan de omstandigheden, en niet de sterkste, zoals weleens wordt gesuggereerd.        De groten der aarde zullen verdwijnen en slechts versteende botten resten nog van deze kolossen die weliswaar ruim 180 miljoen jaar de aarde overheerst hebben.      Hoelang zullen wij het kunnen rekken?
Beeld vlak voor de grote uitsterving.     De vogels, nog maar pas verschenen, en een pterosauriër, iets langer en massaler in beeld.    De pterosauriër zal nog enkel als fossiel vertegenwoordigd zijn in latere tijden.      De vogel zal in talloze groottes en vormen een zeer belangrijke rol gaan spelen.     Ze liggen zelfs voor een deel aan de basis van de evolutietheorie van Darwin, Wallace mag als stille vennoot ook zijn toekomend plaatsje krijgen.

Speciaal voor de vogelaars een indruk van het prille leven van hun favorieten.
Als men langs de kust wandelt, fietst of doet er niet toe hoe zich verplaatst, het geldt evenzeer, zij het in mindere, mate langs akkers weilanden of bossen, ziet men vogels. Massa’s vogels, kleine groepen vogels of eenzame vogels. Men ziet vogels of hoort vogels. Het kan niet missen. Het is zo vertrouwd dat men zich gewoon een landschap zonder vogels niet kan voorstellen. Toch zijn vogels op aarde vrij recent verschenen. Pas laat in het Jura. Op deze mooie afbeelding kunt U nog eens terugkijken naar hun oorsprong.
Klein overzicht van de ichtthyosauria.     Ze leefden van Laat-Trias tot Laat-Krijt.     Het zijn reptielen met anapside schedel, dus niet nauw verwant aan de dinosauriërs.

Evolutie van een aantal reptielen.   Voor een grootte vergelijking staat een blauwe vinvis afgebeeld ( zoogdier), lengte ong. 27 meter.

Een vretig tafereel.     Cretoxyrhina bijt stukken uit een mosasaurus.

Kronosaurus leefde tijdens het Vroeg-Krijt 140 miljoen jaar geleden ( 19 dec. 5:00 uur).        Hij bereikte een lengte van ong. 13 meter en zijn schedel was meer dan 2,5 meter lang.       Op deze afbeelding grijpt hij een mosasauriër hoewel dezen meer in het Laat-Krijt leefden.

De kronosaurus uit het Vroeg-Krijt is qua grootte onttroond door de Svalbard-pliosaurus.    Svalbard (Spitsbergen).    Het dier werd 15 meter lang en woog 45 ton.    De schedel had een lengte van drie meter met tanden van 30 cm.     Laat-Jura was de tijd waarin hij leefde.

Elasmosaurus kon tot 14 meter lang worden.    Hij leefde tijdens Laat-Krijt, tot 65 miljoen jaar geleden (26 dec. 1:39 uur).

Onaangename ontmoeting in het Jura.     Leedsichthys wordt benaderd door een liopleurodon.

Cretoxyrhina was een tien meter lange haai die in het Krijt leefde.

Zeereuzen in de loop der tijden.

Leedsichthys is waarschijnlijk de grootste vis ooit.    Hij zou ong. 10 meter lang kunnen worden. Echter naargelang een vrij recente vondst zou het ook 16 meter kunnen zijn.     Hij leefde in het Jura.

De quetzalcoatlus kon tot 12 meter spanwijdte hebben.     Naast een giraffe wordt hij weleens afgebeeld en is dan even hoog.     De latere pterosauriërs van het Krijt hebben vrijwel geen staart.

De quetzalcoatlus was waarschijnlijk een uitstekende zwever die, ondanks deze afbeelding ver in het binnenland leefde.      Het was een vliegend reptiel en waarschijnlijk de grootste die ooit gevlogen heeft.   Laat-Krijt.

Ichthyornis leek op de moderne stern.     De kop en snavel waren naar verhouding groter.    De snavel was voorzien van tanden en het was een goede vlieger. Hij leefde Laat-Krijt.

De evolutie legt vreemde wegen af. Nauwelijks ontwikkelden vogels vleugels of er waren weer dwarskoppen die hun vleugels niet meer nodig hadden en verloren.       Bovenstaand model is er zo een.     Het was een uitstekende visser.     Zijn bek was nog voorzien van tanden.

Purgatorius was evenals de andere zoogdieren die samen leefden met de dinosauriërs een klein dier.      Waarschijnlijk hoorde hij tot de primatomorpha.         Uit deze familie zouden weleens via een aantal tussenstappen de latere primaten ontstaan kunnen zijn.      Ze leefden Laat-Krijt ong. 70 miljoen jaar geleden (25 dec. 18:00 uur).

Crusafontia leefde tijdens het Vroeg-Krijt 143 miljoen jaar geleden( 18 dec. 23:49 uur).      Er zijn slechts enkele tanden van hem gevonden waaruit men zijn verwantschap kon bepalen en zodoende hem een speculatieve gestalte kon geven.     Vermoedelijk was het een buideldier en bezat hij een grijpstaart.

Ik heb mezelf vergaloppeerd met de ontwikkeling van de zoogdieren.    Een stapje terug in de tijd en het is hersteld. Haramiya leefde vanaf Laat-Trias tot Vroeg-Jura 211 miljoen jaar geleden (12 dec. 17:54).        De afbeelding is speculatief aangezien enkel het gebit gevonden is.

Megazostrodon is waarschijnlijk een van de vroegste zoogdieren.     Legde hij nog eieren?      Zijn relatief grote ogen duiden waarschijnlijk op een nachtleven.      Misschien waren niet alleen de dinosaurussen de oorzaak van zijn nachtelijke braspartijen maar misschien het veel warmere wereldklimaat dat hem hiertoe dreef.

De archaeopteryx is de eerste vogel.        Hij leefde Laat_Jura 143 miljoen jaar geleden ( 18 dec. 23:50 uur).     Waarschijnlijk was het een insecteneter.    Zijn borstbeen was nog niet sterk genoeg om sterke vliegspieren te kunnen hebben.      Hij klom waarschijnlijk omhoog in een boom op zoek naar voedsel en zweefde vervolgens naar de voet van een nabijstaande boom.      Waarschijnlijk stamde hij af van een kleine vroege dinosauriër.

De archaeopteryx wordt over het algemeen als de eerste vogel beschouwd.      Door zeer bijzondere omstandigheden van de extreem fijnkorrelige bodem waarin enkele complete exemplaren geffossiliseerd zijn zijn de kleinste details waaronder zijn veren goed herkenbaar.    Solnhofen in Zuid- Duitsland is de vindplaats.

Door het uiteenvallen van het supercontinent Pangea werd het klimaat vochtiger.     Op de beide polen kon tijdens het winterseizoen wat sneeuw vallen en vorst optreden. Het wereldklimaat was veel warmer dan nu.

We zijn ongemerkt van het Jura in het Krijt beland.    De aarde zag er 152 miljoen jaar geleden (17 dec. 22:00 uur) ong. zo uit.     Het supercontinent Pangea was aan het uiteendrijven.     Zo ontstonden er geleidelijk afgescheiden gebieden waar het leven zijn eigen evolutionaire weg kon bewandelen.

Leuk tafereeltje.

Het is niet te hopen dat als U op een mooie zomerdag zich wilt verfrissen in de zwemvijver dit diertje tegenkomt.      Gelukkig voor Uw gemoedsrust is dit beestje al dik 65 miljoen jaar dood.    Toch hebben tot vrij recent, namelijk enkele tientallen miljoenen jaren geleden nog soortgelijke kolossen wateren onveilig gemaakt.     Dit exemplaar is een deinosuchus.

Dat ook de krokodillen zich qua grootte niet onbetuigd lieten blijkt uit deze afbeelding.     En de mens zich maar op de borst kloppen.

Voor de fans van de T-Rex zal het een teleurstelling zijn dat deze het door verschillende soorten predatoren in grootte  moet afleggen.

De dinosauriërs bleven tot hun dood groeien.     Het zou heel toevallig zijn dat de, uiterst zeldzame, fossiele onderdelen juist van de grootste exemplaren zouden zijn.    Daarom zijn vormen, groottes en vooral de kleuren speculatief.    Toch kent men grotendeels de bouw.      Hoe groot de grootste  exemplaren van een soort konden worden zal moeilijk exact uit te maken zijn.

De argentinosaurus moet een van de grootste sauropoden zijn.     Er worden lengtes tot 25 meter opgegeven maar dit zou ook korter kunnen zijn.    Een volledig skelet behoort in droomland.

De argentinosaurus is bekend van zijn kolossale wervels.

De megalosaurus zou vanaf het Vroeg-Jura tot Laat-Jura leven 211 miljoen jaar – 162 miljoen jaar geleden.     Deze tijd is onwaarschijnlijk lang, dus we zullen zeggen er ergens tussen in.     Het was een carnivoor die tot 9 meter lang kon worden.

De brachiosaurus leefde Laat-Jura, ong. 162 miljoen jaar geleden (17 dec. 5:13 uur).     De wervels hadden een speciale structuur met holle kamers om het gewicht te beperken.

Tijdens het Jura hadden de planten al een grote verscheidenheid gekregen.      Het klimaat was vochtiger dan tijdens het Trias.      Varens bedekten de bodem, grassen waren er nog niet.  Palmvarens tierden evenals de coniferen.    Van de toenmalige bomen zijn de gingko’s, de apenbomen, taxu’s en dennen heden nog aanwezig.     Bloemen bestonden nog niet.

De Darwinopterus leefde eveneens tijdens het Jura.    De schedel werd langer en latere soorten konden enorme lange schedels ontwikkelen.

Tijdens het vroege Jura 180 miljoen jaar geleden (15 dec. 13:48 uur), vlogen talrijke pterosauriërs door de lucht met als enige concurrenten vliegende insecten.

Asteroceras behoort tot de ammonieten.    Dit zijn koppotigen, inkvissen, die eind Krijt volledig uitstierven.    Een verwant, de nautilus, leeft nog steeds.

Dat ammonieten erg groot kunnen worden blijkt wel uit bijgevoegde foto.

Belemnieten behoorden evenals de ammonieten tot de koppotigen, inkvisachtigen, ze leefden al een paar 100 miljoen jaar op aarde.    Eind Krijt zouden ze samen ten onder gaan.

De plesiosaurus, niet te verwarren met de pliosaurus, leefde in het Vroeg-Jura.      Soortgenoten leefden tot in het Laat-Krijt.    Hij leefde waarschijnlijk van vissen, belemnieten en ammonieten e.d.      Deze soort werd tot 2,3 meter lang.

De leptolepis had al veel weg van de moderne straalvinnigen.        Het was een echte scholenvis en leefde van Midden-Trias tot Laat-Jura.

Dilophosaurus behoorde tot de eerste grote vleesetende dinosauriërs.    Hij kon tot 6 meter lang worden.    Hij leefde tijdens het Vroeg-Jura 200 miljoen jaar geleden( 13 dec. 22;00 uur).

Lesothosaurus behoorde tot de orde Ornitischia, dit waren allemaal planteneters,dit in tegenstelling tot de orde Saurischia die zowel uit herbivoren als carnivoren bestonden.       Doordat de prosauropoden zware klappen gekregen hebben eind Trias konden zij tijdens het Vroeg-Jura de vrijgekomen niches innemen.      Het waren kleine, één meter lange dinos.

De riojasaurus leefde van het Laat-Trias tot in het Vroeg-Jura en heeft dus de extinctie overleefd.      Het dier kon tot 10 meter lang worden.     Hij behoorde nog tot de prosauropoden.

De massospondylus was een herbivoor(planteneter).       Grassen komen tegenwoordig zo algemeen voor dat we er weleens een verkeerd begrip over hebben.       Grassen zijn pas massaal op aarde verschenen tijdens het Oligoceen zowat 30 miljoen jaar geleden.      Varens en bladeren zullen waarschijnlijk het hoofdvoedsel van de massospondylus gevormd hebben.

Tijdens het Laat-Trias kondigden zich tekenen aan dat Pangea uit elkaar zou gaan vallen.     Er traden grote basaltvloeiingen op nl. de Mid-Atlantische LIPS (Large Igneous Province) waardoor er zeer veel CO2 in de atmosfeer kwam hetgeen tot opwarming van de aarde tot gevolg had.     Mogelijk is er ook een hemellichaam dat een kwade rol gespeeld heeft.    Er zijn nog veel vragen.

De vogelaars zijn er nog altijd aan voor de moeite, als we tenminste voorwaarts in de tijd gaan, dan zullen ze nog altijd een 60 miljoen jaar moeten wachten.       Insecten waren tot nu de enige hemelbestormers.      Er kwam echter verandering.    Bepaalde reptielen hielden het voor bekeken en gaven toe aan de drang normen en waarden opzij te zetten.      Tussen voorpoten en achterpoten ontwikkelde zich een vlies en doordat de vierde vinger enorm groeide kon het vlies een groot oppervlak bereiken.      Deze grote vleugel voldeed uitstekend waardoor het reptiel een enorme uitbreiding van zijn biotoop verkreeg.     De meeste pterosauriërs leefden in kustgebieden en velen waren vermoedelijk handige vissers.

Het is niet altijd eenvoudig de grens te trekken tussen de overgang van cynodont naar zoogdier.    De eerste zoogdieren zijn in Laat-Trias of Vroeg-Jura ontstaan.      Op de tekening,ondanks de tekst, zijn het zeker nog geen zoogdieren maar het is wel een leuk plaatje.

We gaan vele miljoenen jaren terug naar Laat-Carboon.       Vanaf hier begint de grote sprong naar het landleven.     Hierop is duidelijk de eenzame weg van de zoogdieren te zien in vergelijking met die van de reptielen.

Vanaf Laat-Trias wordt de weg naar de latere dinosauriërs uitgestippeld.

Om een brede doelgroep te krijgen voor de natuur in het algemeen wordt er hier gebruik gemaakt van sfeerbeelden.      Ook de drempel voor de jongeren ligt dan lager.      Bij deze even een welgemeend bedankje voor de personen die deze prachtige beelden gecreeërd hebben.      Hier worden enkele primitieve dinos prachtig uitgebeeld.

Tijdens het Trias werd er een voorzichtig begin gemaakt met het uiteenbreken van het supercontinent Pangea.      Er bestonden echter nog enorme aaneengesloten landmassa’s hetgeen betekende dat er nog grote woestijnachtige gebieden waren.     De archosauriër op zoek naar voedsel doet me aan een postosuchus denken.

De herrerasaurus is evenals de eoraptor een twijfelgeval of hij al een dinosauriër is.      Dit betreft enige details van het skelet.     Hij leefde Laat-Trias en is in Argentinië gevonden.

De eoraptor was nog een klein reptiel.

Over de eoraptor bestaat er nog onenigheid of hij tot de dinosauriërs behoort of niet.     Hij was in ieder geval al goed op weg.    Hij is in 1991 in Argentinië gevonden.     Hij leefde ongeveer 225 miljoen jaar geleden ( 11dec. 14:00 uur).

Net als zoveel anderen is de nothosaurus een naar water terugekeerd reptiel. tussen de tenen ontwikkelden zich zwemvliezen. Het dier leefde van Vroeg- tot Laat-trias maar verdween voorgoed bij de overgang van Trias naar Jura.

Tijdens het Midden-Trias ontstonden de eerste echte beenvissen die momenteel met duizenden soorten de zeeën of rivieren bevolken.      In het thema “Evolutie” komen we uitgebreider terug op het visbestand in de geschiedenis.     Carl Zimmer heeft er interessante verassende artikelen over geschreven.

De gracilisuchus was een tussenstap op de weg naar de echte krokdillen, die pas in het Vroeg-Jura zouden verschijnen.     Het is een echt landdier en werd tot 30 cm lang.

Postosuchia behoort tot de rauisuchia en leek wat op een krokodilachtige.       Hij kon tot 6 meter lang worden.           Hij wordt veronderstelt de schrik van de placerias te zijn.       Hij leefde tijdens Laat-Trias. 210 miljoen jaar geleden ( 12 dec. 16:00 uur).

Erythrosuchus leefde in het Vroeg-Trias, hij kon tot 4,5 meter lang worden en was zeker een beruchte rover.

Hier zijn duidelijk de neusgaten vlak voor de ogen te zien.

Rutiodon is een typisch voorbeeld ven convergente evolutie, hij lijkt sterk op een krokodilachtige.      De neusgaten zitten echter op een verhoging vlak voor de ogen.

De tanystropheus is wat men kan noemen een vreemd wezen.             Hij was ongeveer drie meter lang en leefde vermoedelijk langs de waterkant op zoek naar zijn voedsel.         Hij leefde tijdens het Midden-Trias.       Hij behoorde tot de orde prolacertiformen.    Hij stamde af van de diapsiden.

Op deze afbeelding zijn op de achtergrond een viertal dicynodonten te zien.     Op de voorgrond een stagonolepis een aetosauriër.    Ondanks zijn vervaarlijk uiterlijk is het een vrij onschuldige planteneter.   Ze leefden in Laat-Trias.

Placochelys is een mooi voorbeeld van convergente evolutie.     Hoewel hij totaal niet verwant is aan de schildpadden, deelt hij een aantal kenmerken met hen.      Deze lichaamskenmerken spelen op een of andere manier in zijn voordeel.    Ze verschenen rond 230 miljoen jaar geleden ( 10 dec. 6:00 uur).    En verdwenen eind Trias met de massa uitsterving.

De proganochelys is de primitiefste bekende schildpad, kop en poten werden beschermd door randschilden want hij kon dezen niet naar binnen trekken.      Schildpadden zijn de enigste nog levende afstammelingen van de anapsiden.

Onderaan de afbeelding is duidelijk te zien hoe de extinctie huisgehouden heeft op het einde van het Perm.    Begin Trias was de verscheidenheid aan leven vrij miniem.    Eigenlijk in het Laat-Perm wordt duidelijk dat door adaptieve radiatie ( het ontstaan van meerdere soorten uit een soort) de verscheidenheid toeneemt.    Enkele families lijken uit het niets te komen, misschien liggen restpopulaties aan de basis hiervan.     Op de overgang Trias naar Jura treedt er weer een grote uitsterving op.

In het Laat-trias keerden zoogdierachtige reptielen weer terug naar het water.     Misschien nam de druk op het land toe voor een aantal van hun.

De kikkers stammen waarschijlijk af van deze amfibie die leefde van Laat-Carboon tot in Vroeg-Perm zo een 40 miljoen jaar voor de eerste echte kikker. Cacops werd ongeveer 2 meter lang.

De vieraella is de oudst bekende echte kikker, hij leefde vanaf 215 miljoen jaar geleden ( 12 dec. 10:00 uur)

De triadobatrachus leefde ong. 240 miljoen jaar geleden ( 9dec.23:45 uur) en hij begon al wat op een moderne kikker te lijken.    Daar zijn echter nog miljoenen jaren voor nodig.

De shonisaurus was een reusachtige ichthyosauiër.    Het was een reptiel dat wel 15 meter lang kon worden.    Hij leefde Laat-Trias ong. 234 miljoen jaar geleden (10 dec. 15:32uur).

Dat de shonisaurus heel groot kon worden blijkt wel uit deze afbeelding.

De thrinaxodon behoorde tot de cynodonten en was al goed op weg een zoogdier te worden.   De achterpoten stonden al verder onder het lichaam.   Hij had als eerste een borstkast met waarschijnlijk een middenrif, misschien beharing, een secundair verhemelte waardoor hij zijn eten kon fijnmaken en toch ademen voor een betere spijsvertering.      Hij leefde ongeveer 247 miljoen jaar geleden ( 9 december 11:04 uur).

De massetognathus behoorde tot de cynodonten was een planteneter met een reeds aangepast gebit. 242 miljoen jaar geleden ( 9dec. 22:00uur) “

De placerias behoorde tot de dicynodonten ofwel zoogdierachtige reptielen. Onlangs is gebleken dat ze na het trias nog vele jaren in Australië geleefd hebben als totaal geïsoleerde groep.

Uit de archosauriërs zijn o.a. de krokodillen als zowel de dinosauriërs ontstaan en dus ook de vogels die weer uit een dinosauriër ontstaan zijn.

Oud en nieuw, links staan enkele placerias en rechts enkele dinosauriërs.    De placerias behoren tot de dicynodonten die weer onder de therapsiden vallen.    Van de grote groep therapsiden zijn enkel de dicynodonten en de cynodonten overgebleven.    Uit de cynodonten zullen de zoogdieren ontstaan.    De dicynodonten zijn in het Laat-Perm ontstaan en leefden tot eind Trias bijna 50 miljoen jaar.    De mens zoals wij, homo sapiens, een dikke 200.000 jaar.

We verlaten het Mesozoicum dat 65 miljoen jaar geleden begonnen (26 december 1:39 uur) is en 247 miljoen jaar geleden ( 9 december 11:04 uur) eindigde. Het is onderverdeeld in Krijt, Jura en Trias.       Als we terug in de tijd gaan zullen we bemerken dat de zoogdieren en grote reptielen w.o. de dinosauriërs al enkele miljoenen jaren geleden verdwenen zijn.     Als we vooruitgaan in de tijd zullen we bemerken dat door de superuitsterving einde Perm veel leven verdwenen is nl. 95% van alle in zee levende soorten, 70% van de gewervelde landdieren en 1/3 van alle insectensoorten.

1 Response so far »

  1. 1

    lisette nelissen said,

    ik vind dit een prachtige website, je hebt er veel werk van gemaakt
    vooral mooie foto’s met tekst,ik kan er nog veel van leren doe zo verder
    Proficiat aan heel de ploeg .


Comment RSS · TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: